Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu  „Wszechnica Konecka”

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 713 ze zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Rozdział II 

Cele i formy działania

 

§ 8. Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizowanie i wspomaganie rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu koneckiego w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) działalności charytatywnej,

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) ochrony i promocji zdrowia,

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym organizacji robót publicznych,

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie młodzieży uzdolnionej szkół ponadpodstawowych i studentów poprzez przyznawanie stypendiów,

12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

14) ekologii, rozwoju i promocji odnawialnych źródeł energii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,

15) turystyki i krajoznawstwa,

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

18) ratownictwa i ochrony ludności,

19) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

20) promocji i organizacji wolontariatu,

21) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

22) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w zakresie prowadzonej działalności,

23) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

24) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

25) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 9. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych,

2) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

3) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,

4) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,

6) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

7) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,

8) udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

9) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.

10) organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku oraz rekreacji.

11) organizowanie zbiórek charytatywnych.

12) organizowanie wolontariatu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.1 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 13.l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 14.1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek członkowskich,

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 15.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 16.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

17.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,

4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu ustaje w drodze podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19.1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

Zasada określona w ust. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 20. 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 21.1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków może być:

1) Zwyczajne,

2) Nadzwyczajne.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można rozszerzyć za zgodą autora wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walnym Zgromadzeniem kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz.

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 22. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, szczegółowe zasady wyboru oraz odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa regulamin,

4) udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23.1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza i Skarbnika

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności V-ce Prezes Zarządu lub Sekretarz.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 24. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4) występowanie z wnioskami o dotację,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

7) upoważnianie Prezesa Zarządu do dysponowania składnikami majątkowymi do określonej kwoty,

8) uchwalanie regulaminów i ich zmian przewidzianych przepisami prawa,

9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

10) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,

11) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,

12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

13) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,

14) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

15) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,

16) zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad ich wynagradzania.

 

§ 25. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 26. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 27.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 29. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 30.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

§ 31.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

 

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca III kwartału każdego roku.

W Stowarzyszeniu zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 32. 1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.

Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 33.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.