Wybory w TWRP

W dniu 28 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”. Obradom przewodniczył Pan Wiesław Skowron. W pierwszej, sprawozdawczej części posiedzenia jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe TWRP za 2021 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi. W części drugiej – wyborczej Prezes Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapoznał Członków „Wszechnicy Koneckiej” z informacją na temat działalności Zarządu w kończącej się kadencji 2018 – 2022. Szczególną uwagę zwrócił na podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym realizację projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz propagowanie idei ekonomii społecznej, za co stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie Lidera Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego. Następnie, w związku z zakończeniem kadencji przeprowadzono wybory do organów stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie wyłoniło Zarząd w następującym składzie:

  1. Jarosław Staciwa – Prezes Zarządu,
  2. Barbara Panek – Wiceprezes Zarządu,
  3. Hanna Rzepka – Skarbnik,
  4. Monika Równicka – Sekretarz,
  5. Maciej Chłopek – Członek Zarządu,
  6. Robert Wielgopolan – Członek Zarządu.

Walne Zgromadzenie wyłoniło Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

  1. Maria Stanek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  2. Ewelina Markiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej,
  3. Izabela Arwaj – Członek Komisji Rewizyjnej.

Kolejna kadencja potrwa do połowy 2026 roku. Gratulujemy i życzymy Zarządowi powodzenia w podejmowanych działaniach.